Algemene Voorwaarden

1.       Toepassing algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die Opwekken.com met u als particuliere Klant sluit voor de verkoop en installatie van zonnepanelen.

2.       Definities 

In deze voorwaarden worden de volgende definities met hoofdletter gegeven:

Opwekken.com: Opwekken.com, een rechtspersoon, gevestigd te Marketing 45, 6921RE te Duiven en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 90169972

Klant: een natuurlijk persoon met wie Opwekken.com een koopovereenkomst is aangegaan voor de verkoop en installatie van zonnepanelen.

Overeenkomst: de Overeenkomst gesloten tussen Opwekken.com en de Klant tot koop van de Zonnepaneleninstallatie en bijbehorende overeengekomen onderdelen en services.

Zonnepaneleninstallatie: alle onderdelen die Opwekken.com levert die de opwek, het opslaan, het monitoren, het sturen en eventueel het verdelen van (zonne)energie mogelijk maken. Hieronder vallen onder andere: zonnepanelen, omvormer, app, monitoringsdevice(s), montagemateriaal en klein materiaal.

Installatie: de levering en plaatsing van de Zonnepaneleninstallatie door Opwekken.com in opdracht van en in samenspraak met de Klant.

3.       Offerte en herroepingsrecht

3.1   Opwekken.com zal schriftelijk/elektronisch een aanbod doen. Het elektronische aanbod dat Opwekken.com doet is 14 dagen geldig vanaf de datum van de dagtekening van het aanbod. Alvorens een aanbod te doen zal Opwekken.com onderzoeken of het desbetreffende pand geschikt is voor de plaatsing van de Zonnepaneleninstallatie. Na het eerste onderzoek en na elektronisch akkoord van de Klant op het aanbod zal Opwekken.com een diepgaand onderzoek doen middels een schouw op afstand. Deze schouw wordt gebaseerd op de door Klant beschikbaar gestelde foto’s en informatie. De verantwoordelijkheid van de geschiktheid van het dak blijft te allen tijde bij de Klant. Indien door de Klant onvolledige of foutieve informatie wordt verstrekt aan Opwekken.com en hierdoor meerwerk ontstaat tijdens de Installatie, behoudt Opwekken.com zich het recht voor achteraf de kosten voor het meerwerk in rekening te brengen bij de Klant.  

3.2   Na akkoord  van het elektronische aanbod gaan Opwekken.com en Klant een koopovereenkomst aan in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. De Klant heeft na aanvaarding van het aanbod een wettelijke herroepingstijd van 14 kalenderdagen waarin Klant kosteloos en zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst kan ontbinden. Ontbinding kan door een mail te sturen naar info@opwekken.com.

3.3   Indien een Klant voorafgaand aan de installatie maar na afloop van de wettelijke herroepingstermijn de opdracht tot installatie geheel of gedeeltelijk annuleert (voor zover de wet dit toestaat), is de Klant gehouden aan alle met het oog op de uitvoering van de installatieopdracht gemaakte kosten en eventueel daaruit voortkomende schade te vergoeden aan Opwekken.com. Hieronder valt in ieder geval (maar niet uitgezonderd) kosten voor alle arbeidsuren, voorrijkosten en kosten voor gereserveerde materialen. Indien de Klant tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de dag van installatie de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is de hoogte van het te vergoeden bedrag minimaal 35% van de koopsom en binnen 5 dagen voorafgaand aan de dag van installatie minimaal 50% van de koopsom. 

3.4   Opwekken.com houd zich het recht voor het aanbod eerder in te trekken dan de hiervoor bedoelde 14 dagen indien onverhoopt de prijzen stijgen (waaronder grondstof- materiaalprijzen, belastingen etc.) Ook houd Opwekken.com zich het recht voor de verhoging(en) zoals bedoeld in de vorige volzin aan de Klant door te belasten indien de Installatie nog niet is gedaan. Hierover zal Opwekken.com direct een schriftelijke mededeling doen aan de Klant. Klant behoudt zich het recht de Overeenkomst dan te ontbinden.  

3.5   Mochten er voor Klant risico’s verbonden zijn aan het installeren van zonnepanelen op de door de Klant gewenste plaats dan vermeldt Opwekken.com deze risico’s in het aanbod. Als de Klant ondanks de wetenschap dat het installeren van de zonnepanelen risico’s met zich meebrengt toch de zonnepanelen wilt laten installeren en ondertekent het aanbod voor akkoord dan tekent de Klant tevens voor akkoord dat deze risico’s en de eventuele schade die daaruit voortvloeit voor rekening van de Klant zijn en blijven. Opwekken.com is in dat geval niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade die hieruit voortvloeit. Opwekken.com behoudt zich het recht voor om een opdracht tot het plaatsen van zonnepanelen te weigeren.

3.6   Opwekken.com behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar zonnepanelensysteem aan de Klant te leveren.

4.       Overeenkomst

4.1   Een Overeenkomst tussen Klant en Opwekken.com komt tot stand zodra de Klant het elektronische aanbod en deze voorwaarden digitaal voor akkoord ondertekent. Een Overeenkomst bestaat uit de koop van de Zonnepaneleninstallatie en bijbehorende overeenkomen onderdelen en services.

4.2    Indien de Klant beroep doet op haar herroepingsrecht buiten de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen en de Installatie reeds is voltooid is Opwekken.com gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen bij de Klant. Deze kosten bestaan uit:

-          De oorspronkelijke installatiekosten

-          De demontagekosten

-          De afschrijvingskosten bedragende 25% van de waarde van de geinstalleerde producten.

De totale kosten bedragen minimaal €1.750,- incl. BTW + eventueel bijkomende kosten die Opwekken.com verschuldigd is aan derden.

4.3   Binnen 72 uur na ontvangst van de herroeping ontvangt de Klant een ontvangstbevestiging van de herroeping. Opwekken.com neemt daarna zo snel mogelijk contact op met de Klant voor het plannen van een demontage afspraak waarin de Installatie in haar geheel zal worden verwijderd van het dak.

4.4   Indien een Klant een financieringsvoorbehoud heeft gemaakt en een termijn van twee maanden is verstreken zonder dat hier uitsluitsel over is gegeven aan Opwekken.com is Opwekken.com gerechtigd om eventuele prijsstijgingen door te berekenen. Indien dit geschiedt binnen drie maanden nadat de Overeenkomst gesloten is, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.5   Opwekken.com houd zich – indien noodzakelijk – het recht voor alternatieve panelen toe te passen zonder dat deze aanpassing van enige invloed is op de reeds uitgebrachte offerte. Er is sprake van noodzakelijke aanpassing indien – maar niet uitsluitend – indien de reeds geoffreerde panelen door de producent/leverancier vervangen zijn voor panelen met een hoger vermogen of bijvoorbeeld als de reeds geoffreerde panelen kwaliteitszorgen oproepen. Indien het gaat om panelen met een afmeting kleiner dan 2 meter behoeft geen overleg met de Klant indien het gaat om hetzelfde type paneel en ieder paneel maximaal 5wp afwijkt van hetgeen geoffreerd. Indien het vermogen verder afwijkt dan 5wp of indien het gaat om een ander type/soort paneel dient altijd overleg plaats te vinden met de Klant. Indien het gaat om panelen met een afmeting groter dan 2 meter behoeft geen overleg met de Klant indien het gaat om hetzelfde type paneel en ieder paneel maximaal 10wp afwijkt van hetgeen geoffreerd. Indien het vermogen verder afwijkt dan 10wp of indien het gaat om een ander type/soort paneel dient altijd overleg plaats te vinden met de Klant.

4.6   Opwekken.com houd zich het recht voor alternatieve bevestigingsmateriaal toe te passen zonder dat deze aanpassing van enige invloed is op de reeds uitgebrachte offerte mits de kwaliteit- en garantievoorwaarden van het alternatieve bevestigingsmateriaal gelijk zijn aan het reeds geoffreerde bevestigingsmateriaal. Het toepassen van alternatieve bevestigingsmateriaal behoeft geen verdere overleg met de Klant, tenzij het reeds overeengekomen legplan hierdoor in het geding komt.

4.7   Indien de Klant voorafgaand aan de installatie geen voorschot heeft betaald, houd Opwekken.com zich het recht voor de reeds getekende offerte eenzijdig te ontbinden indien de geoffreerde producten niet meer voorradig zijn en/of niet meer leverbaar zijn.  

5.       De Schouw en Oplevering

5.1   De schouw is geen bouwkundige of technische keuring van de staat van het dak. Of desbetreffende dak geschikt is voor het installeren van zonnepanelen blijft voor rekening en risico van de Klant. Opwekken.com behoudt zich te allen tijde (en dus ook na het sluiten van de Overeenkomst) het recht voor om, als het desbetreffende dak niet is geschikt om zonnepanelen te leggen, de Installatie van de zonnepanelen te weigeren of op te schorten zonder dat Opwekken.com daarvoor enige schadevergoeding of compensatie is verschuldigd aan de Klant. Zodra de Klant of een door de Klant ingeschakelde derde het dak heeft hersteld zal Opwekken.com direct overgaan tot Installatie en een nieuwe installatiedatum met de Klant afstemmen.

5.2   Alle tekeningen en berekeningen die Opwekken.com en/of een medewerker van Opwekken.com of een medewerker van een partner van Opwekken.com maakt zijn en blijven eigendom van Opwekken.com en maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst. Deze tekeningen en berekeningen mogen niet door andere derde gebruikt worden. Opwekken.com aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid. 

5.3   Opwekken.com houd zich het recht om beeldmaterialen zoals foto’s en video’s van iedere installatie te gebruiken voor marketing- en/of reclamedoeleinden. Foto’s en/of video’s van de binnenkant van een woning, van personen of persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden. 

5.4   Na oplevering van de Installatie zal de installateur samen met de Klant de installatie ter plaatse controleren. Hiervan zal een opleverdocument worden opgemaakt door de installateur. Eventuele restpunten, onvolkomenheden of schadekosten zullen worden opgenomen in het opleverdocument. Het opleverdocument dient door de Klant ter akkoord elektronisch ondertekend te worden. Na ondertekening verklaard de Klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met de oplevering van de Installatie. Na ondertekening voor een correcte Installatie rust op de Klant de verplichting om tot betaling van de factuur over te gaan. 

6.       Verplichtingen

 Opwekken.com

6.1   Opwekken.com voert het werk deugdelijk en volgens de inhoud van de Overeenkomst uit waarbij altijd zal worden geïnstalleerd volgens de op dat moment geldende wettelijke normen.

6.2   Indien tijdens de installatie van de zonnepanelen blijkt dat: 1. Er gebreken zijn aan het pand of dak die de installatie verhinderen en/of. 2. er sprake is van onjuistheden in de door de Klant of namens de Klant verstrekte informatie waardoor de Installatie niet mogelijk is; zal Opwekken.com dit direct en gemotiveerd uitleggen aan de Klant. Opwekken.com zal dan ook de Installatie van de zonnepanelen niet uitvoeren en in overleg met de Klant een nieuwe datum voor installatie plannen. Opwekken.com zal de Installatie pas uitvoeren als is vastgesteld dat de gebreken en/of onjuistheden in de verstrekte informatie verholpen en/of verhelderd zijn.

6.3   Opwekken.com houd zich het recht voor de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen indien de technische afdeling tijdens de Werkvoorbereiding constateert dat de installatie technisch niet haalbaar is. Deze technische onhaalbaarheid wordt uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de dag van installatie met de Klant besproken. Indien dit binnen 24 uur voorafgaand aan de dag van installatie kenbaar wordt gemaakt aan de Klant, kan de Klant beroep doen op een tegemoetkoming van 150,- euro voor een opgenomen snipperdag. 

       Klant

6.4   De verantwoordelijkheid voor de werking van het Zonnepanelensysteem ligt bij de Klant. Storingen of defecten zullen terstond aan Opwekken.com worden vermeld.

6.5   De Klant is verplicht Het Zonnepanelensysteem Overeenkomstig met haar bestemming te gebruiken. Wanneer het Zonnepanelensysteem is uitgerust met een simkaart of eSIM is het niet toegestaan deze te gebruiken in andere apparaten en/of voor andere doeleinden. In dit geval is de eventuele ontstane schade en gevolgschade voor rekening van de Klant.

6.6   Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de Klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Klant.

6.7   Indien de Klant geen eigenaar is van de woning, kan geen Overeenkomst tot stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.

6.8   De Klant vrijwaart Opwekken.com en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het Zonnepanelensysteem zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

6.9   Indien tijdens de installatie blijkt dat een hijskraan benodigd is voor het veilig en correct uitvoeren van de installatiewerkzaamheden komen deze kosten voor rekening van de Klant. 

7.       Financiële voorwaarden

7.1   De Klant verricht 50% van de betaling na het verstrijken van de 14 kalenderdagen herroepingstermijn binnen 3 kalenderdagen en 50% van de betaling na een succesvolle en door de Klant akkoord bevonden Installatie.

7.2   Indien de Klant betaald middels een financiering voor de Installatie, is een aanbetaling van 50% niet van toepassing.

7.3   Zolang betaling uitblijft kan de Klant geen beroep doen op enige vorm van garantie.

7.4   Bij een tekortkoming in de nakoming betreft de betaalverplichting van de Klant, is Opwekken.com gerechtigd een wettelijke rente in rekening te brengen. De hoogte van deze rente zal gelijk staan aan de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

7.5   Indien Opwekken.com moet overgaan tot het inschakelen van derden voor incasso, komen alle incassokosten voor rekening van de Klant.

7.6   Het elektronische aanbod van Opwekken.com vermeld de totale kosten voor de gehele Installatie en oplevering ervan. Aanbiedingen worden standaard verzonden zonder meerwerkkosten. Indien er sprake is van meerwerk zal Opwekken.com dit mededelen en om akkoord vragen aan de Klant. Na akkoord zal Opwekken.com een nieuwe factuur opmaken waarin de aan meerwerk verbonden kosten in rekening worden gebracht.

7.7   Indien na de installatie blijkt dat er een technisch probleem is opgetreden in bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de (micro)omvormer(s), maar het systeem wel is geactiveerd en er wel al sprake is van stroomproductie mag de Klant de betaling ter hoogte van maximaal 5% van de totale aankoopsom aanhouden totdat het probleem verholpen is.

7.8   Opwekken.com behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle geleverde en geïnstalleerde goederen totdat de volledige aankoopsom door de Klant voldaan is.

7.9   Toegang tot het monitoringsaccount van en voor de Klant zal binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aankoopsom aan de Klant per e-mail worden verleend. Hiervoor zal Opwekken.com het bij haar reeds bekende e-mail adres gebruiken. De Klant kan nimmer enkel op grond van het uitblijven van tijdige toegang tot het monitoringsaccount Opwekken.com aansprakelijk stellen voor (een vorm van) verlies van gebruiksgenot.

7.10 De totale aankoopsom dient de dag na, maar uiterlijk binnen 3 dagen na afloop van de installatie middels bankoverschrijving voldaan te worden. Indien betaling van de volledige aankoopsom zoals vermeld op de factuur niet uiterlijk binnen 3 dagen na afloop van de installatie is voldaan verkeert de Klant van rechtswege in verzuim. Bij verzuim van betaling na 1 week zal toegang tot de monitoringapp gedeactiveerd worden. Voor de her-activering van de monitoringapp kan Opwekken.com 150 euro exclusief BTW in rekening brengen. Indien de Klant na twee weken vooralsnog in verzuim blijft zal een aanmaning verstuurd worden en zal het zonnepanelensysteem op afstand gedeactiveerd worden. De zonnepaneleninstallatie zal vanaf dat moment geen energie meer produceren. Het systeem zal pas weer geactiveerd worden als de Klant de volledige aankoopsom heeft voldaan. Indien de betaling dan opnieuw vier weken uit blijft ontvangt de Klant een 2de aanmaning met een door de wet bepaalde verhoging van de factuur. Bij wanbetaling na 6 weken wordt de factuur uithanden gegeven aan een incasso bureau. Tevens zal de Klant vanaf dat moment naast de hoofdsom ook de buitengerechtelijke incassokosten en een rentevergoeding verschuldigd zijn. De rentevergoeding wordt berekend op basis van artikel 6: 119 BW.

7.11 De prijs betreft een All-in prijs met uitzondering van: graafwerkzaamheden, hakwerkzaamheden, breekwerkzaamheden, timmerwerkzaamheden, freeswerkzaamheden en de eventuele inzet van een hoogwerker. De inzet van een hoogwerker is bijvoorbeeld vereist indien het dak 6 meter of hoger is of indien het dak om diezelfde of om wat voor andere reden dan ook niet toegankelijk is zonder hoogwerker

8.       Aansprakelijkheid

8.1   Opwekken.com is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn. Opwekken.com aanvaard geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of indirecte schade.

8.2   Als er sprake is van schade ten gevolge van een direct aantoonbare en bewijsbare fout van Opwekken.com of haar onderaannemer kan Opwekken.com aansprakelijk worden gesteld voor de schade die direct voortvloeit uit deze aantoonbare en bewijsbare fout.   

8.3   Eventuele opgetreden of toekomstige vermogensverlies bij een opgetreden gebrek aan de Installatie kan in geen geval worden verhaald  op Opwekken.com of worden gecompenseerd aan de Klant.

8.4    Opwekken.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het Zonnepanelensysteem anders wordt dan op het moment van het afsluiten van de Overeenkomst.

8.5   Opwekken.com biedt als extra service voor de Klant de BTW-teruggaveservice aan. De daadwerkelijke toekenning hiervan wordt te allen tijde bepaald door de belastingdienst en is voor rekening en risico van de Klant. Dit artikel is (indien van toepassing) alleen geldig voor installaties tot en met 31 december 2022. De BTW teruggave regeling is per 1-1-2023 komen te vervallen en geldt niet voor alle installaties vanaf 1-1-2023.

8.6   Opwekken.com is niet aansprakelijk voor enige schade aan dakpannen als gevolg van de installatie. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het voorhanden hebben van beschikbare, bruikbare en passende dakpannen zodat de installateur(s) deze – indien nodig – terplekke en ten tijde van de installatie kan vervangen. Indien de dakpannen niet op dezelfde dag vervangen kunnen worden en de installateur, of een andere installateur dient hiervoor op een andere dag en tijd terug te keren bij de Klant wordt hiervoor eenmalig een bedrag 150,- in rekening gebracht.     

8.7   Opwekken.com is niet aansprakelijk voor enige schade aan de serre als gevolg van de installatie. De Klant dient – indien sprake is van een serre – deze zelf van beschermingsmaterialen te voorzien. Indien geen bescherming is aangebracht door de Klant en de serre tijdens de installatie beschadigd raakt door (bijvoorbeeld) van bovenaf vallende dakpannen of andere materialen is Opwekken.com niet aansprakelijk. De schade die hieruit direct of indirect voortvloeit is voor risico en rekening van de Klant.

8.8   Opwekken.com is niet aansprakelijk voor de stevigheid en/of de staat van het dak waarop de zonnepanelen geïnstalleerd worden. Bij goedkeuring van de opdracht verklaart de Klant dat (het dak van) de onroerende zaak waarop de zonnepanelen gemonteerd worden van voldoende onderhoud is voorzien en zodoende in goede staat verkeert. Indien een Klant twijfelt aan de staat van het dak en het draagvermogen van de dak is het aan te raden een constructeur te raadplegen.

8.9   Opwekken.com is niet aansprakelijk voor de internetverbinding waarop de installatie zal worden aangesloten. De internetverbinding zal tijdens de installatie eenmalig volledig tot stand gebracht worden door de installateur. Indien dit niet mogelijk is omdat de internetverbinding niet stabiel genoeg is of verbinding helemaal niet mogelijk is zal Opwekken.com de Klant na afloop van de installatie telefonisch begeleiding bieden om het internet alsnog te verbinden aan het zonnepanelensysteem. Indien telefonische begeleiding niet afdoende is en een stabiele internetverbinding niet tot stand kan worden gebracht en de installateur, of een andere installateur dient hiervoor op een andere dag en tijd terug te keren bij de Klant wordt hiervoor eenmalig een bedrag 150,- in rekening gebracht.    

8.10 Indien de Installatie om onvoorziene omstandigheden niet kan plaatsvinden op afgesproken dag en tijd is Opwekken.com hiervoor niet aansprakelijk. De Klant ontvangt voor het verzetten van een Installatiedatum geen compensatie.  

9.       Toepasselijk recht

9.1   Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht

9.2   Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in ’s-Gravenhage.